Brix kế

Vui lòng liên hệ Hóa Việt để có giá tốt nhất.

3900FC005/20-qp  

Brix kế  -5+5 : 0.1% Tp.20°C


3900FC000/20-qp  

Brix kế 0-10 : 0.1%, Tp.20°C


3910FC000/20-qp  

Brix kế 0-30 : 0.5%, Tp.20°C


3910FC030/20-qp  
Brix kế 30-60 : 0.5%, Tp.20°C


3900FC050/20-qp  

Brix kế 50-60 : 0.1% Tp.20°C


3900GC000/20-qp  

Brix kế 0-10 : 0.1%  Tp.20°C   có nhiệt kế 0+40°C, 1°C


3900GC010/20-qp  

Brix kế 10-20 : 0.1%  Tp.20°C   có nhiệt kế 0+40°C, 1°C